Yeremia 52

Klik untuk mengganti ayat
Kejatuhan Yerusalem

1 Zedekia berumur dua puluh satu tahun ketika ia mulai menjadi raja. Ia memerintah selama sebelas tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Hamutal, anak perempuan Yeremia dari Libna.

2 Zedekia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH dengan mengikuti semua yang Yoyakim lakukan.

3 YAHWEH menjadi sangat murka terhadap Yerusalem dan Yehuda, sehingga Dia membuang mereka dari hadapan-Nya. Dan terjadilah, Zedekia memberontak terhadap raja Babilon,

4 Maka pada tahun kesembilan pemerintahannya, pada bulan kesepuluh, tanggal sepuluh bulan itu, Nebukadnezar, raja Babilon, beserta bala tentaranya menyerang Yerusalem. Mereka berkemah di luar kota dan membangun tembok pengepungan di sekelilingnya.

5 Kota itu berada di bawah pengepungan sampai pada tahun kesebelas pemerintahan raja Zedekia.

6 Lalu terjadilah kelaparan hebat pada tanggal sembilan bulan keempat di dalam kota itu, sehingga tidak ada lagi makanan bagi seluruh penduduk negeri.

7 Maka terjadilah, kota itu diterobos sehingga semua tentara melarikan diri meninggalkan kota pada waktu malam melalui gerbang antara dua tembok, di dekat taman raja, walaupun orang-orang Kasdim masih mengepung sekeliling kota. Mereka pergi melalui jalanan menuju Araba Yordan.

8 Namun, ketika tentara Kasdim mengejar raja dan menyusul Zedekia di Araba Yerikho, seluruh tentaranya telah terserak meninggalkannya.

9 Lalu mereka menangkap raja dan membawanya kepada raja Babilon, yaitu ke Ribla di tanah Hamat, tempat raja Babilon menjatuhkan hukuman ke atasnya.

10 Raja Babilon membunuh anak-anak Zedekia di depan matanya, bahkan ia juga membunuh semua pemimpin Yehuda di Ribla.

11 Kemudian ia membutakan mata Zedekia dan mengikatnya dengan belenggu tembaga, lalu membawanya ke Babilon. Ia memenjarakan Zedekia sampai pada hari kematiannya.

12 Pada tanggal sepuluh bulan kelima, di tahun kesembilan belas pemerintahan Nebukadnezar, raja Babilon, datanglah Nebuzaradan ke Yerusalem, ia adalah kepala pasukan pengawal raja Babilon.

13 Nebuzaradan membakar Bait YAHWEH dan istana raja, bahkan ia membakar seluruh rumah di Yerusalem dan semua rumah para pembesarnya.

14 Kemudian bala tentara Kasdim bersama kepala pasukan pengawal meruntuhkan seluruh tembok yang mengelilingi Yerusalem.

15 Dan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut sejumlah orang miskin serta sisa penduduk yang masih tinggal di dalam kota ke dalam pembuangan, juga para pembelot yang menyeberang kepada raja Babilon dan orang banyak yang masih tersisa.

16 Namun Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, meninggalkan sejumlah orang miskin di negeri itu untuk mengurus kebun anggur dan menjadi petani-petani.

17 Orang-orang Kasdim telah menghancurkan tiang-tiang tembaga yang ada di Bait YAHWEH, serta kereta-kereta penopang dan laut tembaga yang ada di Bait YAHWEH, lalu mereka membawa semua tembaga itu ke Babilon.

18 Mereka juga mengambil bejana-bejana, sekop-sekop, pemadam-pemadam pelita, mangkuk-mangkuk dan sendok-sendok serta semua perkakas tembaga yang dipakai untuk melayani.

19 Kepala pasukan pengawal mengambil baskom, panci-panci, mangkuk-mangkuk, kuali-kuali, kaki-kaki pelita, sendok-sendok juga cawan-cawan pengurbanan yang terbuat dari emas murni maupun yang dari perak murni;

20 kedua pilar, satu laut tembaga, dua belas lembu tembaga yang berada di bawah kereta penopang, yang telah dibuat oleh raja Solomo di Bait YAHWEH. Berat tembaga dari semua perkakas itu tidak diketahui.

21 Mengenai pilar-pilar itu, tingginya delapan belas hasta. Kelilingnya dua belas hasta, tebalnya empat jari dan berongga-rongga.

22 Kepala tiang di atasnya terbuat dari tembaga. Tinggi dari satu kepala tiang adalah lima hasta, pada kepala tiang ada jala-jala dan buah delima di sekelilingnya, yang keseluruhannya adalah dari tembaga; seperti itu pulalah pilar yang kedua, juga buah delimanya.

23 Ada sembilan puluh enam buah delima pada satu sisi dan di atas jala-jala yang melingkar ada seratus buah delima lagi.

24 Kepala pasukan pengawal mengambil Seraya, imam kepala dan Zefanya, imam tingkat kedua, serta tiga orang para penjaga pintu.

25 Dari kota itu, ia juga menangkap seorang sida-sida yang mengepalai tentara dan tujuh orang pelayan raja yang dijumpainya dalam kota, serta juru tulis panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri, juga enam puluh orang penduduk yang berada di tengah-tengah kota.

26 Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengambil mereka dan membawanya kepada raja Babilon di Ribla.

27 Lalu raja Babilon memukul dan membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda dibawa ke dalam pembuangan dari negerinya.

28 Inilah rakyat yang dibawa oleh Nebukadnezar ke dalam pembuangan pada tahun ketujuh, yakni tiga ribu dua puluh tiga orang Yehuda;

29 dan pada tahun kedelapan belas pemerintahan Nebukadnezar, ada delapan ratus tiga puluh dua jiwa dari Yerusalem.

30 Pada tahun kedua puluh tiga pemerintahan Nebukadnezar, Nebuzaradan, kepala pelaksana, mengangkut tujuh ratus empat puluh lima orang Yehuda. Seluruhnya ada empat ribu enam ratus orang.

Yoyakhin Diampuni

31 Pada tahun pertama pemerintahan Evil-Merodakh, raja Babilon, di tanggal dua puluh lima, bulan kedua belas, ia melepaskan Yoyakhin, raja Yehuda dan mengeluarkannya dari rumah penjara. Saat itu adalah tahun ketiga puluh tujuh masa pembuangan Yoyakhin.

32 Kemudian raja Babilon berbicara baik-baik pada Yoyakhin dan memberikan takhta kepadanya melebihi takhta dari raja-raja yang ada bersamanya di Babilon.

33 Yoyakhin menanggalkan pakaian penjaranya dan ia selalu makan di hadapan raja di sepanjang hari-hari hidupnya.

34 Raja Babilon juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada Yoyakhin secara terus-menerus untuk keperluannya sehari-hari di seluruh masa hidupnya, hingga pada hari kematiannya.

Yeremia 51
Ratapan 1