Nehemia 10

Klik untuk mengganti ayat

1 Mereka yang termeterai di atasnya adalah gubernur Nehemia anak Hakhalya dan Zedekia,

2 Seraya, Azarya, Yeremia,

3 Pashhur, Amarya, Malkia,

4 Hatus, Sebanya, Malukh,

5 Harim, Meremot, Obaja,

6 Daniel, Gineton, Barukh,

7 Mesulam, Abia, Miyamin,

8 Maazya, Bilgai dan Semaya. Itulah para imam.

9 Dan dari orang-orang Lewi: Yeshua anak Azanya, Binui, seorang dari anak-anak Henadad, Kadmiel.

10 Juga saudara-saudara mereka: Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan,

11 Mikha, Rehob, Hasabya,

12 Zakur, Serebya, Sebanya,

13 Hodia, Bani dan Beninu.

14 Para pemimpin-pemimpin bangsa: Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15 Buni, Azgad, Bebai,

16 Adonia, Bigwai, Adin,

17 Ater, Hizkia, Azur,

18 Hodia, Hasum, Bezai,

19 Harif, Anatot, Nebai,

20 Magpias, Mesulam, Hezir,

21 Mesezabeel, Zadok, Yadua,

22 Pelatya, Hanan, Anaya,

23 Hosea, Hananya, Hasub,

24 Halohesh, Pilha, Sobek,

25 Rehum, Hasabna, Maaseya,

26 Ahia, Hanan, Anan,

27 Malukh, Harim dan Baana.

28 Dan selebihnya yaitu para imam, orang-orang Lewi, para penjaga pintu gerbang, para pemuji, para hamba Bait Suci dan mereka yang memisahkan diri dari orang-orang di negeri itu untuk menaati Taurat Elohim. Juga para istri, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, serta semua orang yang berpengetahuan dan pengertian.

29 Mereka mengikatkan diri pada saudara-saudara mereka yang merupakan para pemuka itu, serta bersumpah untuk berjalan di dalam Taurat Elohim yang telah diberikan melalui perantaraan Musa, hamba Elohim, dan untuk memelihara serta melakukan segala perintah YAHWEH, Tuhan kami, dengan segala peraturan-Nya dan ketetapan-Nya.

Isi Sumpah Umat Israel

30 Karena itu kami tidak akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada rakyat negeri ini, dan kami tidak mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak laki-laki kami.

31 Dan jika pada hari sabat rakyat negeri itu membawa barang-barang dagangan atau berbagai biji-bijian untuk dijual, maka kami tidak akan membelinya pada hari Sabat atau pada hari kudus. Kami akan membiarkan hasil tanah dan hasil bunga pinjaman pada tahun yang ketujuh.

32 Kami juga menetapkan aturan-aturan yang mewajibkan kami memberi sepertiga shikal setiap tahun bagi pelayanan di Bait Elohim;

33 untuk roti sajian dan persembahan sajian yang terus-menerus, dan untuk persembahan bakaran yang terus-menerus, untuk Sabat, bulan baru dan waktu-waktu yang sudah ditetapkan, untuk hal-hal kudus dan untuk persembahan penghapus dosa, untuk penebusan bagi Israel dan segala pekerjaan di Bait Elohim kami.

34 Maka kami melempar undi di antara para imam dan orang-orang Lewi untuk menentukan umat yang akan membawa kayu bakar ke Bait Elohim, menurut kaum leluhur kami pada waktu yang telah ditentukan, dari tahun ke tahun, dan untuk membakarnya di atas mezbah YAHWEH, Elohim kami, seperti yang ditulis dalam Taurat,

35 dan untuk membawa hasil pertama dari tanah kami dan buah pertama dari segala pohon ke Bait YAHWEH dari tahun ke tahun.

36 Juga untuk anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam Taurat, juga anak-anak sulung lembu dan kambing domba kami ke Bait Elohim, kepada para imam, dan pelayan dalam Bait Elohim.

37 Dan kami juga akan membawa buah pertama dari tepung adonan kami, persembahan khusus kami, dan buah dari segala jenis pohon, anggur baru, dan minyak kepada para imam di bilik-bilik Bait Elohim kami, dan persepuluhan dari tanah kami kepada orang-orang Lewi, dan mereka orang-orang Lewi yang menerima persepuluhan di semua kota pelayanan kami.

38 Seorang imam, anak Harun, akan bersama-sama dengan orang-orang Lewi dalam menerima persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa sepersepuluh dari persepuluhan itu ke Bait Elohim, ke bilik-bilik tempat penyimpanan barang-barang berharga.

39 Sebab kaum Israel dan keturunan Lewi akan membawa masuk persembahan khusus biji-bijian, anggur baru, dan minyak, ke dalam bilik-bilik, dan di situ ada perkakas tempat kudus, dan para imam yang melayani, para penjaga gerbang, dan para pemuji. Kami tidak akan mengabaikan Bait Elohim kami.

Nehemia 9
Nehemia 11