Yeremia 48

Klik untuk mengganti ayat
Nubuatan Menentang Moab

1 Beginilah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel, berfirman, mengenai Moab, "Celaka bagi Nebo karena ia telah dibinasakan! Kiryataim telah dibuat malu, ia telah ditawan. Kota benteng itu telah dibuat malu dan menjadi hancur.

2 Tidak ada lagi pujian bagi Moab. Di Heshbon, mereka telah merencanakan kemalangan terhadapnya, dengan berkata: Datang dan marilah kita melenyapkan bangsa itu. Kamu juga akan dihabiskan, hai Madmen; pedang akan mengejarmu.

3 Terdengar suara seruan dari Horonaim, penjarahan dan keruntuhan besar.

4 Moab telah dihancurkan; terdengar teriakan dari anak-anaknya.

5 Sebab mereka akan naik dalam pendakian ke Luhit, dengan tangisan yang berkelanjutan. Dan pada lereng Horonaim, musuh-musuh mendengar teriak kehancuran.

6 Larilah! Selamatkan hidupmu, dan jadilah seperti semak belukar di padang gurun.

7 Oleh karena engkau telah percaya pada perbuatan dan pada harta bendamu, maka engkau juga akan tertawan. Kamos akan pergi ke pembuangan, bersama dengan imam-imamnya dan pembesar-pembesarnya.

8 Seorang penjarah akan datang ke setiap kota, dan tidak ada kota yang akan terluput. Lembahnya juga akan binasa, dan datarannya akan dihancurkan, sebagaimana YAHWEH telah berfirman.

9 Berikanlah sayap kepada Moab, karena ia akan pergi dan terbang jauh; kota-kotanya akan menjadi puing-puing, tanpa seorangpun yang tinggal di dalamnya.

10 Terkutuklah ia yang melakukan pekerjaan YAHWEH dengan penuh tipu daya, juga ia yang tidak menahan pedangnya dari darah.

11 Moab hidup tentram sejak masa mudanya, dan ia telah tenang layaknya anggur di atas endapannya, ia tidak pernah dicurahkan dari bejana satu ke bejana lainnya. Ia tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itulah rasanya masih tetap ada padanya, dan aromanya tidak berubah.

12 Sebab itu, lihatlah hari-harinya tiba," firman YAHWEH, "bahwa Aku menyuruh agar Moab dituang seperti anggur, dan tempat-tempatnya dikosongkan dan dipecahkan.

13 Moab akan menjadi malu karena Kamos, seperti kaum Israel menjadi malu karena kepercayaannya pada Bethel.

14 Bagaimanakah kamu dapat berkata, kami adalah orang yang perkasa dan kuat untuk berperang?

15 Moab telah dijarah dan kota-kotanya telah lenyap. Teruna-teruna pilihannya telah turun ke pembantaian." Perkataan Raja, yang Nama-Nya adalah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam.

16 "Kemalangan Moab hampir tiba, dan kesusahannya segera datang.

17 Semua yang ada di sekelilingnya berkabung baginya. Dan semua yang mengenal namanya, berkata: Betapa telah hancur gada kekuatan, dan tongkat keindahan.

18 Hai penduduk putri Dibon, turunlah dari kemuliaan dan duduklah dalam kehausan. Sebab penjarah Moab akan datang ke atasmu, ia telah meruntuhkan benteng-bentengmu.

19 Hai penduduk Aroer, berdirilah di sisi jalan dan perhatikanlah. Bertanyalah kepada orang yang melarikan diri dan orang yang terluput, berkatalah: Apa yang telah terjadi?

20 Moab menjadi malu, karena telah runtuh; meratap dan menangis. Ceritakanlah di sungai Arnon bahwa Moab telah dihancurkan.

21 Penghakiman telah datang pada daerah dataran tinggi, ke Holon, ke Yahas, ke Mefaat,

22 ke atas Dibon, Nebo, Bet-Diblataim;

23 ke atas Kiryataim, ke atas Bet-Gamul, ke atas Bet-Meon,

24 ke atas Keriot, ke atas Bozra serta ke atas semua kota di tanah Moab, jauh dan dekat.

25 Tanduk Moab telah dipotong, dan lengannya telah patah," firman YAHWEH.

26 "Buatlah ia mabuk, karena ia telah menyombongkan dirinya terhadap YAHWEH. Moab juga akan berkubang di dalam muntahnya. Ia juga akan menjadi sebuah cemoohan.

27 Bukankah Israel telah menjadi hinaan bagimu? Apakah ia ditemukan di antara pencuri? Sebab sejak engkau berbicara tentang dia, engkau melompat gembira."

28 "Hai engkau yang berdiam di Moab, tinggalkanlah kota-kota itu, dan diamlah di bukit karang. Jadilah seperti merpati yang membuat sarangnya di tepi mulut gua.

29 Kami telah mendengar kesombongan Moab, ia terlampau congkak. Keangkuhannya, dan kebanggaannya, kesombongannya, serta tinggi hatinya.

30 Aku telah mengetahui kegeramannya," firman YAHWEH. "Tetapi itu hanya kebohongan belaka, mereka tidak melakukan bualannya.

31 Oleh sebab itu Aku akan meratap bagi Moab, dan Aku akan berseru bagi seluruh Moab, ia akan berkabung bagi orang-orang Kir-Heres.

32 Hai pohon anggur Sibma, Aku akan menangis bagimu lebih dari tangisan pada Yaezer. Tanamanmu telah merambah sampai ke laut, meluas sampai ke laut Yaezer. Perusak telah jatuh ke atas panenmu, juga ke atas hasil anggurmu.

33 Sukacita dan kegembiraan telah lenyap dari ladang yang berkelimpahan, juga dari tanah Moab. Aku telah meniadakan anggur dari tempat pemerasan. Tidak akan ada lagi orang yang memeras anggur dengan sorak-sorai. Sukacita mereka tidak ada lagi."

34 "Dari kota Heshbon ke Eleale, ke Yahas, mereka telah memperdengarkan suaranya dari Zoar ke Horonaim, seperti seekor anak lembu berumur tiga tahun, karena air sungai Nimrim juga akan menjadi kering.

35 Dan Aku telah menghentikan orang-orang Moab yang meninggikan tempat-tempat pemujaan," firman YAHWEH, "juga yang membakar dupa bagi ilah-ilahnya."

36 "Oleh sebab itu hatiku akan meratap untuk Moab, seperti suara seruling, juga bagi orang-orang Kirheres, karena kekayaan yang telah mereka kumpulkan telah musnah.

37 Sebab setiap kepala menjadi gundul, setiap janggut dipendekkan, pada setiap tangan ada torehan dan pada pinggang ada kain kabung.

38 Akan ada perkabungan untuk segala sesuatu di atas rumah-rumah Moab, juga di jalan-jalannya; sebab Aku telah menghancurkan Moab seperti sebuah bejana, sehingga tidak ada kebahagiaan di dalamnya," firman YAHWEH.

39 "Mereka akan berteriak, dengan berkata: Betapa hancurnya. Betapa Moab telah membalikkan punggungnya karena malu. Maka Moab akan menjadi cemoohan dan kengerian bagi semua yang di sekitarnya."

40 Maka beginilah YAHWEH berfirman, "Lihatlah ia akan terbang seperti seekor rajawali, dan membentangkan sayapnya ke arah Moab.

41 Keriot telah ditangkap, dan benteng-bentengnya telah direbut; hati para pahlawan di Moab pada waktu itu akan menjadi seperti hati seorang wanita yang sakit bersalin.

42 Moab akan dihancurkan sebagai sebuah bangsa, karena ia telah menyombongkan diri terhadap YAHWEH."

43 "Ketakutan, lubang dan jerat, akan menimpa atasmu, hai penduduk Moab," firman YAHWEH.

44 "Ia yang luput dari kengerian akan jatuh ke dalam lubang. Dan ia yang keluar dari lubang, akan terperangkap dalam jerat. Sebab Aku akan mendatangkannya ke atas Moab, pada tahun penghukuman mereka," firman YAHWEH.

45 "Mereka yang luput akan berdiri tanpa tenaga di bawah bayang-bayang Heshbon, karena api akan keluar dari Heshbon, dan nyala api akan keluar dari tengah-tengah Sihon, ia akan melahap kuil-kuil Moab, dan kepala para pembual.

46 Celakalah engkau, hai Moab. Umat Kamos telah binasa, karena anak laki-lakimu dan anak perempuanmu telah dibawa ke dalam pembuangan.

47 Namun, Aku akan memulihkan penawanan Moab di kemudian hari," firman YAHWEH. Demikianlah penghukuman Moab.

Yeremia 47
Yeremia 49