Yeremia 32

Klik untuk mengganti ayat
Pembelian Tanah Yeremia

1 Firman yang datang kepada Yeremia dari YAHWEH pada tahun kesepuluh pemerintahan Zedekia, raja Yehuda, pada tahun kedelapan belas zaman Nebukadnezar.

2 Pada waktu itu pasukan raja Babilon mengepung Yerusalem. Nabi Yeremia sedang ditahan di halaman penjagaan yang ada di istana raja Yehuda.

3 Sebab Zedekia, raja Yehuda, telah menahannya, lalu berkata, "Mengapa engkau bernubuat dan mengatakan, beginilah YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan memberikan kota ini ke tangan raja Babilon, sehingga ia akan mengambilnya?

4 Juga Zedekia, raja Yehuda, tidak akan terluput dari tangan orang Kasdim, tetapi pasti akan diserahkan ke tangan raja Babilon, ia akan berbicara kepadanya, mulut ke mulut, serta akan melihat, mata dengan mata.

5 Kemudian ia akan membawa Zedekia ke Babilon. Ia akan berada di sana sampai Aku melawatnya, firman YAHWEH. Walaupun kamu mengadakan perang sendiri dengan orang Kasdim, kamu tidak akan berhasil."

6 Kemudian Yeremia berkata, "Firman YAHWEH datang kepadaku, dengan berkata:

7 Lihatlah, Hanameel, anak Salum, pamanmu, yang akan datang kepadamu, lalu berkata: Belilah ladangku yang ada di Anatot untuk dirimu, karena hak untuk menebus ada padamu, yaitu untuk membelinya.

8 Demikianlah, sesuai dengan firman YAHWEH, Hanameel, anak pamanku, datang kepadaku di halaman penjagaan, berkata kepadaku: Belilah ladangku yang ada di Anatot, di tanah Benyamin, karena hak waris ada padamu, hak penebusan juga ada padamu. Belilah itu untuk dirimu. Kemudian aku mengetahui bahwa ini adalah firman YAHWEH.

9 Jadi aku membeli ladang di Anatot dari Hanameel, anak pamanku, menimbang perak baginya, tujuh belas shikal perak.

10 Dan aku menulis dalam akta dan memeteraikannya, serta memanggil saksi-saksi, lalu menimbang perak di atas timbangan.

11 Demikianlah aku mengambil akta pembelian yang telah dimeteraikan sesuai dengan hukum dan undang-undang, serta salinan terbukanya.

12 Dan aku menyerahkan akta pembelian itu kepada Barukh anak Neria anak Mahseya, di depan mata anak pamanku, Hanameel dan di depan mata para saksi yang telah menulis di dalam akta pembelian itu, serta di depan mata semua orang Yahudi yang duduk di halaman penjagaan.

13 Kemudian aku memerintahkan Barukh di hadapan mereka, dengan berkata,

14 "Beginilah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel, berfirman: Ambillah kitab-kitab ini, akta pembelian ini, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Letakkanlah semuanya di dalam bejana tanah liat supaya dapat bertahan lama."

15 Sebab beginilah YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam, Elohim Israel, berfirman, "Rumah-rumah, ladang-ladang dan kebun-kebun anggur, akan kembali dimiliki negeri ini."

16 Setelah aku memberikan akta pembelian itu kepada Barukh anak Neria, aku berdoa kepada YAHWEH, dengan berkata,

17 "Ya Tuhan YAHWEH. Lihatlah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung, tidak ada suatu pun yang sukar bagi-Mu,

18 Engkau menunjukkan kasih setia kepada ribuan orang, membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anak mereka yang ada setelah mereka. Elohim yang besar dan yang perkasa, YAHWEH Tsebaot, YAHWEH Semesta Alam Nama-Nya.

19 Besar hikmat-Mu dan agung perbuatan-Mu, dan mata-Mu terbuka atas segala jalan anak-anak manusia, untuk memberikan kepada masing-masing sesuai dengan jalannya, sesuai dengan buah perbuatannya.

20 Engkau yang telah membuat tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mesir sampai pada hari ini, di Israel, serta di antara manusia. Engkau telah menyatakan Nama bagi-Mu, seperti pada hari ini.

21 Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda, dengan keajaiban-keajaiban, juga dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung dan dengan kengerian yang hebat.

22 Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, yang atasnya Engkau telah bersumpah kepada leluhur mereka, untuk memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu.

23 Lalu mereka masuk dan memilikinya, tetapi mereka tidak mematuhi seruan-Mu, mereka juga tidak berjalan menurut hukum Taurat-Mu. Mereka tidak melakukan semua yang telah Engkau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Oleh sebab itu Engkau telah menyebabkan semua yang jahat ini terjadi atas mereka.

24 Lihatlah, kubu-kubu para pengintai telah mengepung kota, untuk merebutnya. Dan kota itu diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim yang berperang melawannya, oleh karena pedang, kelaparan dan wabah penyakit. Kemudian apa yang Engkau katakan telah terjadi. Maka, lihatlah Engkau menyaksikannya.

25 Engkau telah berfirman kepadaku, ya Tuhan YAHWEH: Belilah bagimu ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, karena kota itu telah diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim."

26 Dan firman YAHWEH datang kepada Yeremia, dengan mengatakan,

27 "Lihatlah, Akulah YAHWEH, Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagi-Ku?"

28 Sebab itu beginilah YAHWEH berfirman, "Lihatlah, Aku akan menyerahkan kota ini ke tangan orang Kasdim, tangan Nebukadnezar, raja Babilon dan ia akan menguasainya.

29 Lalu orang Kasdim yang berperang melawan kota ini akan masuk dan menempatkan kota ini dalam api, membakarnya, bersama rumah-rumah yang di atas atapnya mereka membakar dupa bagi Baal, menuangkan persembahan curahan kepada ilah-ilah lain, sehingga menyulut murka-Ku.

30 Sebab kaum Israel dan keturunan Yehuda telah melakukan yang jahat di mata-Ku sejak masa mudanya. Sebab kaum Israel telah menyulut amarah-Ku dengan perbuatan tangan mereka," demikian firman YAHWEH.

31 "Sebab kota ini telah membangkitkan amarah-Ku dan murka-Ku sejak hari mereka membangunnya bahkan sampai pada hari ini; sehingga Aku akan menyingkirkannya dari hadapan-Ku,

32 karena semua kejahatan yang telah dilakukan keturunan Israel dan keturunan Yehuda untuk membangkitkan amarah-Ku; mereka, raja-rajanya, pembesar-pembesarnya, imam-imamnya, nabinabi mereka, orang-orang Yehuda juga penduduk Yerusalem.

33 Mereka telah berpaling dari-Ku, tidak memandang-Ku, walaupun Aku telah mengajar mereka bahkan telah mengajarnya berulang-ulang, tetapi mereka tidak mendengar untuk menerima petunjuk.

34 Malah mereka menempatkan berhala-berhala mereka di dalam Bait yang atasnya Nama-Ku disebut, untuk menajiskannya.

35 Mereka juga membangun tempat-tempat pemujaan bagi Baal, yang ada di lembah Ben-Hinom, untuk membuat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka lewat melalui api bagi Molokh, yang tidak Aku perintahkan kepada mereka dan juga tidak timbul di dalam hati-Ku, bahwa mereka akan melakukan kekejian, untuk menjadikan Yehuda berdosa."

36 Maka sekarang beginilah YAHWEH, Elohim Israel, berfirman mengenai kota ini, yang telah kamu katakan, "Ia akan diserahkan ke tangan raja Babilon dengan pedang, kelaparan dan dengan wabah penyakit."

37 "Lihatlah Aku akan mengumpulkan mereka dari seluruh negeri tempat mereka telah Aku halau ke sana dengan murka-Ku, dengan amarah-Ku, juga dengan kegeraman-Ku yang besar. Aku akan membawa mereka kembali ke tempat ini, membuat mereka tinggal dalam ketenteraman.

38 Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Elohim mereka.

39 Kemudian Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu jalan, supaya mereka takut kepada-Ku sepanjang waktu, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka, sesudah mereka.

40 Aku akan mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan meninggalkan mereka, dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Namun, di dalam hati mereka Aku akan menaruh rasa takut kepada-Ku, supaya mereka tidak menjauh dari-Ku.

41 Aku akan bersukacita atas mereka dengan melakukan kebaikan kepada mereka dan akan sungguh-sungguh menanam mereka di negeri ini dalam kebenaran, dengan segenap hati-Ku dan dengan segenap jiwa-Ku."

42 Sebab beginilah YAHWEH berfirman, "Sebagaimana Aku telah mendatangkan semua malapetaka ke atas bangsa ini, demikian juga Aku akan mendatangkan ke atas mereka semua kebaikan yang telah Aku sampaikan kepada mereka.

43 Dan ladang-ladang akan dibeli di negeri ini, yang tentangnya kamu berkata: Suatu tempat yang tandus tanpa manusia maupun binatang, ladang itu telah diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim.

44 Sebab orang-orang akan membeli ladang-ladang dengan perak dan menuliskannya dalam sebuah akta, serta memeteraikannya, juga memanggil saksi-saksi di tanah Benyamin, serta di tempat-tempat sekeliling Yerusalem dan kota-kota di Yehuda, kota-kota di gunung-gunung, kota-kota di lembah dan kota-kota di tanah Negeb. Sebab Aku akan membebaskan mereka dari penawanan," firman YAHWEH.

Yeremia 31
Yeremia 33