Yehezkiel 46

Klik untuk mengganti ayat
Kurban Pada Waktu-Waktu yang Ditetapkan

1 Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, "Gerbang halaman bagian dalam yang menghadap ke timur akan ditutup selama enam hari kerja. Namun pada hari Sabat dan pada hari bulan baru gerbang itu akan dibuka.

2 Raja akan masuk melalui gerbang serambi bagian luar. Ia akan berdiri di dekat tiang pintu gerbang itu, dan imam-imam akan mengolah persembahan bakaran dan persembahan pendamaiannya. Dan beribadah di ambang gerbang itu. Kemudian ia akan keluar, hingga sampai pada sore hari gerbang itu tidak akan ditutup.

3 Penduduk negeri itu akan beribadah di gerbang itu, pada hari-hari Sabat dan pada hari-hari bulan baru, di hadapan YAHWEH.

4 Persembahan bakaran yang harus raja bawa kepada YAHWEH pada hari Sabat ialah enam ekor anak domba yang tidak bercacat dan seekor domba jantan yang tidak bercacat.

5 Dan persembahan sajiannya ialah satu efa tepung untuk satu ekor domba jantan dan persembahan sajian anak-anak domba, dari pemberian tangannya, serta satu hin minyak untuk satu efa.

6 Pada hari bulan baru seekor lembu jantan muda yang tidak bercacat; dan enam ekor anak domba, dan seekor domba jantan, semuanya tidak bercacat.

7 Satu efa untuk satu ekor lembu jantan dan satu efa untuk satu ekor domba jantan, ia akan mengolahnya sebagai persembahan sajian; dan untuk anak-anak domba sebagaimana kemampuan tangannya; dan satu hin minyak untuk satu efa.

8 Ketika pemimpin itu akan masuk, ia akan masuk melalui jalan gerbang serambi, dan melalui jalan itu pula ia akan keluar.

9 Namun ketika penduduk negeri itu datang ke hadapan YAHWEH pada hari-hari raya yang sudah ditentukan, mereka yang masuk melalui jalan gerbang utara untuk beribadah, dan akan keluar melalui gerbang sebelah selatan. Demikian juga orang yang masuk melalui gerbang selatan akan keluar melalui jalan gerbang sebelah utara. Ia tidak akan kembali melalui jalan gerbang tempat ia masuk, tetapi ia akan keluar melalui gerbang yang berlawanan.

10 Dan ketika mereka masuk, raja masuk bersama mereka, dan ketika mereka keluar raja pun akan keluar.

11 Pada hari-hari raya dan pada musim-musim yang sudah ditentukan, persembahan sajian akan berupa satu efa untuk satu ekor lembu jantan, dan satu efa untuk satu ekor domba jantan, dan untuk anak domba hasil kemampuan tangannya, dan satu hin minyak untuk satu efa.

12 Dan ketika raja itu mengolah persembahan sukarela, persembahan bakaran atau persembahan pendamaian sebagai persembahan sukarela kepada YAHWEH, seseorang akan membuka baginya gerbang yang menghadap ke timur. Dan ia akan mengolah persembahan bakaran dan persembahan pendamaiannya seperti yang telah ia lakukan pada hari Sabat. Maka ia akan keluar, dan gerbang itu akan ditutup setelah ke luar.

13 Dan engkau akan mengolah persembahan bakaran setiap hari kepada YAHWEH, seekor anak domba berumur satu tahun yang tidak bercacat; engkau harus mengolahnya setiap pagi.

14 Engkau akan mengolah persembahan sajian baginya dari pagi sampai pagi; seperenam efa dan sepertiga hin minyak untuk dijadikan adonan dengan tepung yang terbaik itu; suatu persembahan sajian bagi YAHWEH suatu ketetapan yang sempurna untuk selama-lamanya.

15 Demikianlah mereka akan mengolah anak domba dan persembahan sajian itu, dan minyak, setiap pagi sebagai persembahan bakaran terus-menerus."

Pemindahan Tanah Kerjaan

16 Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, "Jika raja itu memberikan suatu pemberian kepada anak-anak laki-lakinya dari milik pusakanya itu, maka akan menjadi milik anak laki-lakinya itu dan merupakan harta warisan keluarga.

17 Namun jika ia memberikannya sebagai pemberian dari warisan kepada salah seorang hamba hambanya, itu akan menjadi milik hambanya sampai pada hari kebebasannya, kemudian pemberian itu akan kembali kepada raja. Harta pusakanya hanya untuk anak-anak laki-lakinya, dan akan menjadi milik mereka.

18 Pemimpin itu tidak akan mengambil warisan rakyatnya dengan menindas mereka dari milik pusaka mereka. Ia membuat anak-anak laki-lakinya mewarisi milik pusakanya, sehingga masing-masing umat-Ku tidak akan diserakkan dari milik pusakanya."

Dapur Bait Suci

19 Lalu, ia membawaku melalui jalan masuk yang ada di samping gerbang, ke dalam kamar-kamar kudus para imam, yang menghadap ke utara. Dan lihatlah, di sana ada suatu tempat di kedua sisi bagian barat.

20 Ia berkata kepadaku, "Inilah tempat untuk para imam memasak persembahan penebus salah dan persembahan penghapus dosa, dan untuk membakar persembahan sajian, supaya tidak dibawa ke luar, ke halaman bagian luar untuk pengudusan umat."

21 Kemudian ia menuntunku ke halaman luar, dan membiarkanku melewati keempat sudut halaman itu. Dan sungguh, di setiap sudut halaman terdapat satu halaman lagi.

22 Pada keempat sudut halaman itu terdapat ruang-ruang yang tertutup; panjangnya empat puluh hasta dan lebarnya tiga puluh hasta, keempatnya mempunyai ukuran yang sama, yang dibuat di setiap sudut.

23 Dan sebuah baris mengelilinginya keempatnya; dan tempat-tempat pemasakan dibuat di bawah barisan yang mengelilinginya itu.

24 Dan ia berkata kepadaku, "Inilah tempat bagi mereka yang memasak, di situlah para pelayan Bait Suci itu harus memasak kurban dari umat."

Yehezkiel 45
Yehezkiel 47