Imamat 16

Klik untuk mengganti ayat
Hari Raya Pendamaian

1 Berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, setelah kematian kedua anak Harun ketika mereka mendekat kepada YAHWEH dan mereka mati.

2 Berkatalah YAHWEH kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun, saudaramu, dan biarlah ia masuk ke ruang kudus, di bagian dalam dari tabir, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati. Sebab Aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu.

3 Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke ruang kudus itu: dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan, sebagai persembahan bakaran.

4 Ia harus mengenakan baju panjang linen kekudusan, dan celana linen haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan ia harus mengikat pinggang dengan sabuk linen, dan ia harus berlilitkan serban linen; itulah pakaian kekudusan; dan ia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya.

5 Dan dari umat Israel ia harus membawa dua ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran.

6 Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri dan ia harus mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya.

7 Ia harus mengambil dua ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan YAHWEH, di pintu Kemah Pertemuan.

8 Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu, satu undi bagi YAHWEH dan satu undi lagi untuk kambing hitam.

9 Dan Harun harus mempersembahkan kambing yang kena undi bagi YAHWEH, dan haruslah ia mengolahnya sebagai persembahan penebus dosa.

10 Tetapi kambing yang kena undi untuk kambing hitam, haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan YAHWEH untuk mengadakan pendamaian dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai kambing hitam.

11 Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya, kemudian ia juga harus mengadakan pendamaian bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya, dan ia harus menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya itu.

12 an ia harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah itu dari hadapan YAHWEH, juga segenggam penuh dupa wewangian halus di telapak tangannya, dan haruslah ia membawanya masuk ke bagian dalam dari tabir.

13 Kemudian ia harus menata dupa di atas bara api itu, di hadapan YAHWEH, dan asap dupa itu menyelimuti tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian itu, maka ia tidak akan mati.

14 Dan ia harus mengambil dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke bagian depan tutup pendamaian ke arah sebelah timur. Dan ke bagian depan tutup pendamaian itu, haruslah ia memercikkan dari darah itu dengan jarinya sebanyak tujuh kali.

15 Haruslah ia menyembelih kambing persembahan penghapus dosa yang bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke bagian dalam dari tabir, dan ia harus mengolah darahnya seperti darah lembu jantan muda yang telah diolahnya, dan haruslah ia memercikkannya pada tutup pendamaian dan ke bagian depan tutup pendamaian itu.

16 Dan haruslah ia mengadakan pendamaian atas tempat kudus itu karena kenajisan-kenajisan bani Israel dan karena pelanggaran-pelanggaran mereka sehubungan dengan seluruh dosa mereka. Dan demikianlah harus ia lakukan terhadap Kemah Pertemuan yang berdiam bersama mereka di tengah kenajisan-kenajisan mereka.

17 Setiap orang tidak boleh ada dalam Kemah Pertemuan saat Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di ruang kudus hingga keluar, yaitu saat ia mengadakan pendamaian demi dirinya, dan demi seisi rumahnya, dan demi seluruh jemaat Israel.

18 Dan haruslah ia pergi ke luar, ke mezbah yang di hadapan YAHWEH, dan mengadakan pendamaian baginya. Dan haruslah ia mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu, dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk sekeliling mezbah.

19 Haruslah ia memercikkan dari darah itu dengan jarinya sebanyak tujuh kali ke atasnya, dan menahirkannya dan menguduskannya dari kenajisan bani Israel.

20 Ketika Harun selesai mengadakan pendamaian terhadap ruang kudus dan Kemah Pertemuan dan mezbah, maka haruslah ia mempersembahkan kambing yang hidup;

21 dan ia harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu dan mengakui di atasnya segala kesalahan bani Israel dan semua pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan ia menaruh mereka di atas kepala kambing itu, dan haruslah ia menghalaunya pergi ke padang gurun melalui tangan seorang perantara yang sudah dipersiapkan untuk itu.

22 Dan kambing hitam itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lengang, dan ia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun.

23 Kemudian Harun harus masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan ia harus menanggalkan baju-baju linen yang telah dikenakannya ketika ia masuk ke ruang kudus, dan ia harus meletakkannya di sana.

24 Ia harus memandikan tubuhnya dengan air di ruang kudus, lalu mengenakan pakaiannya, kemudian haruslah ia keluar dan mengolah persembahan bakarannya dan persembahan bakaran bangsa itu, serta mengadakan pendamaian demi ia dan demi bangsa itu.

25 Haruslah ia membakar lemak persembahan penghapus dosa pada mezbah.

26 Dan ia yang menghalau kambing itu sebagai kambing hitam harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air. Setelah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan.

27 Lembu jantan kurban penghapus dosa, dan kambing persembahan penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di ruang kudus, haruslah diangkut keluar dari perkemahan oleh seseorang. Dan mereka harus membakar kulitnya dan dagingnya dan kotorannya dengan api.

28 Dan orang yang membakarnya harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air dan setelah itu ia boleh masuk ke perkemahan.

29 Bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya: pada bulan ketujuh, pada hari kesepuluh dalam bulan itu, haruslah kamu merendahkan hatimu, dan janganlah melakukan segala pekerjaan, baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu.

30 Karena pada hari itu ia harus mengadakan pendamaian bagimu untuk menahirkan kamu dari segala dosamu, dan kamu harus menjadi tahir di hadapan YAHWEH.

31 Itulah Sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan hatimu; inilah suatu ketetapan untuk selamanya.

32 Dan imam yang akan diurapi dan mengabdi untuk melayani di ruang imam menggantikan ayahnya, harus mengadakan pendamaian dan mengenakan baju linen, baju kekudusan.

33 Dan haruslah ia mengadakan pendamaian bagi ruang Mahakudus dan bagi Kemah Pertemuan, bahkan bagi mezbah dan para imam dan setiap orang dalam jemaat itu.

34 Inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu, untuk mengadakan pendamaian atas bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun." Dan ia melakukan seperti yang telah YAHWEH perintahkan kepada Musa.

Imamat 15
Imamat 17