Bilangan 26

Klik untuk mengganti ayat
Sensus Kedua Bani Israel

1 Setelah tulah itu terjadi, berbicaralah YAHWEH kepada Musa dan Eleazar anak imam Harun,

2 "Angkatlah seorang pemimpin dari seluruh perkumpulan bani Israel, dari yang berumur dua puluh tahun dan seterusnya, menurut keluarga mereka, setiap orang yang telah siap dalam pasukan perang Israel."

3 Musa dan imam Eleazar berbicara dengan mereka di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yerikho, katanya,

4 "Dari yang berumur dua puluh tahun ke atas, seperti yang telah YAHWEH perintahkan kepada Musa dan kaum Israel, yang keluar dari tanah Mesir.

Suku Ruben

5 Ruben adalah anak sulung Israel. Keturunan Ruben ialah Henokh, kaum orang Henokh; dari Palu, kaum orang Palu;

6 dari Hezron, kaum orang Hezron; dari Karmi, kaum orang Karmi.

7 Inilah kaum-kaum orang Ruben; orang-orang yang terhitung dari mereka ada empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang.

8 Eliab ialah anak dari Palu.

9 anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram inilah yang dipilih jemaat, yang telah berusaha melawan Musa dan Harun di dalam kumpulan Korah ketika berusaha melawan YAHWEH.

10 Namun bumi terbelah lalu menelan mereka bersama Korah pada waktu kematian kumpulan itu, ketika api menelan dua ratus lima puluh orang. Mereka menjadi suatu peringatan;

11 meskipun anak-anak Korah tidak mati.

Suku Simeon

12 Keturunan Simeon menurut kaum-kaum mereka: dari Nemuel, kaum orang Nemuel; dari Yamin, kaum orang Yamin; dari Yakhin, kaum orang Yakhin;

13 dari Zerah, kaum orang Zerah; dari Saul, kaum orang Saul.

14 Inilah kaum-kaum orang Simeon, dua puluh dua ribu dua ratus orang.

Suku Gad

15 Keturunan Gad menurut kaum-kaum mereka: dari Zefon, kaum orang Zefon; dari Hagi, kaum orang Hagi; dari Shuni, kaum orang Shuni;

16 dari Ozni, kaum orang Ozni; dari Eri, kaum orang Eri;

17 dari Arod, kaum orang Arod; dari Areli, kaum orang Areli.

18 Inilah kaum-kaum keturunan Gad menurut jumlah orang-orang yang dihitung dari mereka lalu didapatkan ada empat puluh ribu lima ratus orang.

Suku Yehuda

19 Keturunan Yehuda ialah Er dan Onan; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan.

20 Keturunan Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah: dari Shela, kaum orang Shela; dari Peres, kaum orang Peres; dari Zerah, kaum orang Zerah.

21 Keturunan Peres adalah: dari Hezron, kaum orang Hezron; dari Hamul, kaum orang Hamul.

22 Inilah kaum-kaum orang Yehuda menurut jumlah orang-orang yang terhitung dari mereka terdapat tujuh puluh enam ribu lima ratus orang.

Suku Isakhar

23 Keturunan Isakhar, menurut kaum-kaum mereka: dari Tola, kaum orang Tola; dari Pua, kaum orang Pua;

24 dari Yasub, kaum orang Yasub; dari Simron, kaum orang Simron.

25 Inilah kaum-kaum orang Isakhar menurut jumlah orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan enam puluh empat ribu tiga ratus orang.

Suku Zebulon

26 Keturunan Zebulon, menurut kaum-kaum mereka: dari Sered, kaum orang Sered; dari Elon, kaum orang Elon; dari Yahleel, kaum orang Yahleel.

27 Inilah kaum-kaum orang Zebulon menurut jumlah orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan enam puluh ribu lima ratus orang.

Suku Manashe

28 Keturunan Yusuf menurut kaum-kaum mereka adalah Manashe dan Efraim.

29 Keturunan Manashe: dari Makhir, kaum orang Makhir; Makhir memperanakkan Gilead; dari Gilead, kaum orang Gilead.

30 Inilah keturunan Gilead: dari Iezer, kaum orang Iezer; dari Helek, kaum orang Helek.

31 Dari Asriel, kaum orang Asriel; dari Sekhem, kaum orang Sekhem;

32 dari Semida, kaum orang Semida; dari Hefer, kaum orang Hefer.

33 Dari Zelafehad anak Hefer tidak ada anak laki-laki padanya, tetapi anak-anak perempuan; nama-nama anak-anak perempuan Zelafehad: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza.

34 Inilah kaum-kaum Manashe dan orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan ada lima puluh dua ribu tujuh ratus orang.

Suku Efraim

35 Inilah keturunan Efraim menurut kaum-kaum mereka: dari Sutelah, kaum orang Sutelah; dari Bekher, kaum orang Bekher; dari Tahan, kaum orang Tahan.

36 Inilah anak-anak dari Sutelah: dari Eran, kaum orang Eran.

37 Inilah kaum-kaum keturunan Efraim menurut orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan tiga puluh dua ribu lima ratus orang. Inilah anak-anak Yusuf menurut kaum-kaum mereka.

Suku Benyamin

38 Keturunan Benyamin menurut kaum-kaum mereka: dari Bela, kaum orang Bela; dari Ashbel, kaum orang Ashbel; dari Ahiram, kaum orang Ahiram;

39 dari Sefufam, kaum orang Sefufam; dari Hufam, kaum orang Hufam.

40 Anak-anak dari Bela adalah Ared dan Naaman: dari Ared, kaum orang Ared; dari Naaman, kaum orang Naaman.

41 Inilah keturunan Benyamin menurut kaum-kaum dari mereka. Orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan empat puluh lima ribu enam ratus orang.

Suku Dan

42 Inilah keturunan Dan, menurut kaum-kaum mereka: dari Suham, kaum orang Suham. Inilah kaum-kaum orang Dan menurut kaum-kaum mereka.

43 Seluruh kaum Suham, menurut yang terhitung dari mereka, berjumlah enam puluh empat ribu empat ratus orang.

Suku Asher

44 Keturunan Asher menurut kaum-kaum mereka: dari Yimna, kaum orang Yimna; dari Yiswi, kaum orang Yiswi; dari Beria, kaum orang Beria.

45 Dari keturunan Beria: dari Heber, kaum orang Heber; dari Malkiel, kaum orang Malkiel.

46 Lalu nama anak perempuan Asher ialah Serah.

47 Inilah kaum-kaum keturunan Asher menurut orang-orang yang terhitung dari mereka, berjumlah lima puluh tiga ribu empat ratus orang.

Suku Naftali

48 Keturunan Naftali menurut kaum-kaum mereka: dari Yahzeel, kaum orang Yahzeel; dari Guni, kaum orang Guni;

49 dari Yezer, kaum orang Yezer; dari Shilem, kaum orang Shilem.

50 Inilah kaum-kaum orang Naftali menurut kaum-kaum mereka dan orang-orang yang terhitung dari mereka, berjumlah empat puluh lima ribu empat ratus orang.

51 Inilah kaum Israel yang terhitung, berjumlah enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang.

52 Lalu YAHWEH berfirman kepada Musa,

53 "Tanah itu haruslah dibagi-bagikan kepada mereka sebagai warisan berdasarkan jumlah nama.

54 Kepada yang jumlahnya banyak, haruslah engkau membuat besar warisannya dan kepada yang jumlahnya sedikit haruslah engkau membuat kecil warisannya, masing-masing sesuai dengan yang telah terhitung, haruslah diberikan warisannya.

55 Namun tanah itu haruslah dibagi-bagi dengan undian. Lalu mereka harus mewarisinya menurut nama-nama suku-suku leluhurnya.

56 Sesuai dengan undiannya, warisan haruslah dibagi-bagi antara yang besar dan yang kecil."

Suku Lewi

57 Inilah mereka yang dihitung dari orang-orang Lewi, menurut kaum-kaum mereka: dari Gerson, kaum orang Gerson; dari Kehat, kaum orang Kehat; dari Merari, kaum orang Merari.

58 Inilah kaum-kaum orang Lewi: kaum orang Libni; kaum orang Hebron; kaum orang Mahli; kaum orang Musi; kaum orang Korah. Kehat memperanakkan Amram;

59 istri Amram bernama Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir dan telah melahirkan Harun, Musa dan saudara perempuan mereka Miryam bagi Amram.

60 Telah dilahirkan bagi Harun: Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar.

61 Namun Nadab dan Abihu mati ketika mempersembahkan api asing ke hadapan YAHWEH.

62 Orang-orang yang dihitung dari mereka berjumlah dua puluh tiga ribu orang, setiap laki-laki dari yang berumur satu bulan ke atas. Sebab mereka tidak terhitung di antara kaum Israel, karena tidak ada warisan yang diberikan kepada mereka di antara kaum Israel.

63 Inilah orang-orang yang terhitung, yang Musa dan imam Eleazar telah hitung dari kaum Israel di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yerikho.

64 Tidak seorang pun dari orang-orang yang terhitung di sini, adalah orang-orang yang Musa dan imam Harun telah hitung dari kaum Israel di padang gurun Sinai.

65 Karena YAHWEH telah berfirman kepada mereka, "Mereka pasti mati di padang gurun dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yoshua anak Nun."

Bilangan 25
Bilangan 27