2 Raja-raja 24

Klik untuk mengganti ayat
Pemberontakan Yoyakim dan Kematiannya

1 Pada zaman Nebukadnezar, raja Babilon datang dan Yoyakim takluk kepadanya selama tiga tahun, tetapi kemudian Yoyakim berbalik serta memberontak terhadapnya,

2 maka YAHWEH mengirim kepadanya pasukan Kasdim, pasukan Aram, pasukan Moab, dan pasukan bani Amon; Dia mengirim mereka kepada Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman YAHWEH, yang telah Dia ucapkan melalui perantaraan hamba-hamba-Nya, para nabi.

3 Tetapi sesuai dengan perintah YAHWEH, hal ini terjadi kepada Yehuda untuk menjauhkan mereka dari hadapan-Nya, oleh karena dosa-dosa Manashe, sesuai dengan semua yang ia lakukan;

4 dan oleh karena darah orang yang tidak bersalah, yang telah ia tumpahkan, sebab ia telah memenuhi Yerusalem dengan darah orang yang tidak bersalah, dan YAHWEH tidak akan membiarkannya.

5 Selebihnya dari perbuatan Yoyakim dan semua yang telah ia lakukan, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Tawarikh Raja-raja Yehuda?

6 Yoyakim mendapat perhentian bersama leluhurnya. Lalu Yoyakhin, anaknya, memerintah menggantikannya.

7 Kemudian raja Mesir tidak keluar lagi dari negerinya, karena raja Babilon telah merebut semua yang termasuk dalam wilayah raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat.

Yoyakhin Menjadi Raja Yehuda

8 Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia mulai memerintah dan ia memerintah selama tiga bulan di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, anak Elnatan, dari Yerusalem.

9 Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH, seperti semua perbuatan yang telah dilakukan leluhurnya.

Pembuangan ke Babilon

10 Pada waktu itu pasukan Nebukadnezar, raja Babilon, datang ke Yerusalem dan mengepung kota itu.

11 Nebukadnezar, raja Babilon, datang menyerang kota itu, dan pasukannya mengepungnya.

12 Lalu Yoyakhin, raja Yehuda, keluar untuk mendapatkan raja Babilon, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para perwiranya, dan juga sida-sidanya. Raja Babilon menangkapnya pada tahun yang kedelapan masa pemerintahannya.

13 Ia mengeluarkan dari sana semua perbendaharaan Bait YAHWEH dan perbendaharaan istana raja; ia juga memotong semua perkakas emas yang Salomo, raja Israel, telah buat di Bait Suci YAHWEH, seperti yang telah YAHWEH katakan.

14 Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem, beserta semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, juga sepuluh ribu orang tawanan, semua perajin dan pandai besi, tidak ada seorang pun yang tertinggal, kecuali orang-orang yang lemah dari penduduk negeri itu.

15 Ia membuang Yoyakhin ke Babilon, juga ibunda raja, para istri raja, sida-sidanya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu; ia membawanya sebagai tawanan dari Yerusalem ke Babilon.

16 Semua orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang jumlahnya; para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya, mereka semua adalah pejuang dan siap berperang; dan raja Babilon membawa mereka sebagai tawanan ke Babilon.

17 Kemudian raja Babilon mengangkat Mattanya, pamannya, untuk memerintah menggantikannya; lalu ia mengganti namanya menjadi Zedekia.

Zedekia Menjadi Raja Yehuda

18 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia mulai memerintah; dan ia memerintah selama sebelas tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal, anak perempuan Yeremia, dari Libna.

19 Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH, seperti segala hal yang telah Yoyakim lakukan,

20 oleh karena murka YAHWEH-lah hal itu telah terjadi di Yerusalem dan Yehuda, sampai Dia membuang mereka dari hadapan-Nya; maka Zedekia pun memberontak terhadap raja Babilon.

2 Raja-raja 23
2 Raja-raja 25