1 Tawarikh 3

Klik untuk mengganti ayat
Keluarga Daud

1 Inilah anak-anak Daud yang dilahirkan baginya di Hebron: Yang sulung ialah Amnon anak Ahinoam, wanita Yisreel. Yang kedua ialah Daniel anak Abigail, wanita Karmel.

2 Yang ketiga ialah Absalom anak Maakha, putri Talmai, raja Geshur. Yang keempat ialah Adonia anak Hagit.

3 Yang kelima ialah Sefaca anak Abital. Yang keenam ialah Yitream, dari Egla, istrinya.

4 Keenam anak ini dilahirkan baginya di Hebron, dan dia memerintah di sana selama tujuh tahun enam bulan. Ia memerintah di Yerusalem selama tiga puluh tiga tahun.

5 Inilah yang telah dilahirkan baginya di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan dan Salomo, empat orang anak dari Batsheba, anak perempuan Amiel:

6 kemudian Yibhar, Elisama, Elifelet,

7 Nogah, Nefeg, Yafia,

8 Elisama, Elyada dan Elifelet, semua ada sembilan orang.

9 Inilah anak Daud, di samping anak-anak dari para gundik, dan Tamar adalah saudara perempuan mereka.

10 Anak Salomo ialah Rehabeam, anaknya ialah Abia, anaknya ialah Asa, anaknya ialah Yosafat,

11 anaknya ialah Yoram, anaknya ialah Ahazia, anaknya ialah Yoas,

12 anaknya ialah Amazia, anaknya ialah Azarya, anaknya ialah Yotam,

13 anaknya ialah Ahas, anaknya ialah Hizkia, anaknya ialah Manase,

14 anaknya ialah Amon, anaknya ialah Yosia.

15 Anak-anak Yosia ialah Yohanan, anak sulungnya, anak yang kedua ialah Yoyakim, lalu Zedekia, anak yang ketiga dan Salum, anak yang keempat.

16 Anak-anak Yoyakim: anaknya ialah Yekhonya, anaknya ialah Zedekia.

17 Anak-anak Yekhonya ialah Assir, anaknya ialah Sealtiel

18 Malkhiram, Pedaya, Shenasar, Yekanya, Hosama dan Nedabya.

19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei; sedangkan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam, Hananya, dan Selomit ialah saudara perempuan mereka,

20 juga Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasadya dan Yusab-Hesed, semua ada lima orang.

21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak-anak Refayah, anak-anak Arnan, anak-anak Obajah, anak-anak Sekhanya.

22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya; dan keturunan Semaya ialah Hatus dan Yigal dan Bariah dan Nearya dan Safat, enam orang.

23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkiah, Azrikam, semua ada tiga orang.

24 Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, semua ada tujuh orang.

1 Tawarikh 2
1 Tawarikh 4