1 Tawarikh 2

Klik untuk mengganti ayat
Keturunan Israel

1 Inilah keturunan Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon,

2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asher.

3 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Shela. Inilah anak-anak yang lahir baginya dari anak perempuan Shua, orang Kanaan. Namun Er, anak sulung Yehuda itu jahat dalam pandangan YAHWEH, sehingga Dia membunuhnya.

4 Tamar ialah menantu yang melahirkan Peres dan Zerah. Anak-anak Yehuda semuanya ada lima.

5 Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Ethan, Heman, Kalkol dan Dara, semuanya ada lima orang.

7 Anak-anak Karmi ialah Akhar yang telah mencelakakan orang Israel dan yang bersalah dengan mengambil barang-barang yang telah disendirikan.

8 Anak Ethan ialah Azaryah.

9 Juga anak-anak Hezron yang telah lahir baginya ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.

10 Ram memiliki anak bernama Aminadab. Lalu Aminadab mempunyai anak bernama Nahason, seorang kepala kaum Yehuda.

11 Nahason memiliki anak bernama Salma. Lalu Salma mempunyai anak bernama Boas.

12 Boas memiliki anak bernama Obed, dan Obed mempunyai anak bernama Isai.

13 Isai memiliki anak bernama Eliab sebagai anak sulung, Abinadab, anak yang kedua; Simea, yang ketiga;

14 Nethaneel, yang keempat; Radai, yang kelima,

15 Ozem, yang keenam dan Daud, yang ketujuh.

16 Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asahel, ada tiga orang.

17 Sedangkan Abigail melahirkan Amasa, ayah Amasa ialah Yeter, orang Ishmael.

Keturunan Kaleb dan Yerahmeel

18 Kaleb anak Hezron, memiliki anak-anak dari Azuba dan dari Yerioth, istrinya, yaitu: Yesher, Sobab dan Ardon.

19 Ketika Azuba mati, Kaleb mengambil Efrat sebagai istrinya, lalu ia melahirkan Hur.

20 Hur memiliki anak bernama Uri dan Uri mempunyai anak bernama Bazaleel.

21 Setelah itu, Hezron mendekati anak perempuan Makhir, ayah Gilead, yang dinikahinya ketika ia berusia enam puluh tahun. Lalu ia melahirkan Segub baginya.

22 Segub memiliki anak bernama Yair, yang memiliki dua puluh tiga kota di tanah Gilead.

23 Kemudian ia merebut Geshur dan Aram, dengan kota-kota Yair dari mereka, serta Kenat beserta kota-kotanya berjumlah enam puluh kota. Semua ini milik anak Makhir, ayah Gilead.

24 Setelah kematian Hezron di Kaleb-Efrata, maka Abiah, istri Hezron, melahirkan baginya Ashur, ayah dari Tekoa.

25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram sebagai anak sulung, lalu Bunah, Oren, Ozem dan Ahiah.

26 Yerahmeel juga mempunyai istri lain yang bernama Atara, yang merupakan ibu dari Onam.

27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel ialah Maas, Yamin dan Eker.

28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada; Samai memiliki anak-anak bernama Nadab dan Abisur.

29 Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya.

30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim. Namun Seled mati tanpa keturunan.

31 Anak Apaim ialah Yisei. Anak Yisei ialah Sesan. Anak Sesan ialah Ahlai.

32 Anak-anak Yada, saudara laki-laki Samai, ialah Yeter dan Yonatan, namun Yeter mati tanpa keturunan.

33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Semuanya ini adalah anak-anak Yerahmeel.

34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Sesan mempunyai seorang budak, orang Mesir, yang bernama Yarha.

35 Kemudian Sesan memberikan anak perempuannya kepada Yarha, budaknya, sebagai istrinya, lalu melahirkan Atai baginya.

36 Atai memiliki anak bernama Nathan, lalu Nathan mempunyai anak bernama Zabad.

37 Zabad memiliki anak bernama Eflal, lalu Eflal mempunyai anak bernama Obed.

38 Obed memiliki anak bernama Yehu, lalu Yehu mempunyai anak bernama Azaryah.

39 Azaryah memiliki anak bernama Heles, lalu Heles mempunyai anak bernama Elasa.

40 Elasa memiliki anak bernama Sismai, lalu Sismai mempunyai anak bernama Salum.

41 Salum memiliki anak bernama Yekamya, lalu Yekamya mempunyai anak bernama Elisama.

42 Anak-anak Kaleb, saudara laki-laki Yerahmeel, ialah Meza sebagai anak sulungnya, ia adalah ayah dari Zif; dan anak Maresa, ayah dari Hebron.

43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Shema.

44 Shema memiliki anak bernama Raham, ayah dari Yorkeam, sedangkan Rekem memiliki anak bernama Shamai.

45 Anak Shamai ialah Maon. Maon adalah ayah Beth-Zur.

46 Efah, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes. Haran memiliki anak bernama Gazes.

47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efah dan Saaf.

48 Maaka, gundik Kaleb yang lain, melahirkan Seber dan Tirhana.

49 Ia juga melahirkan Saap, ayah Madmana. Shewa, ayah dari Makbena dan Gibea. Anak perempuan Kaleb adalah Akhsa.

50 Inilah anak-anak Kaleb anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal, ayah Kiryat-Yearim;

51 Salma, ayah Bethlehem; Haref, ayah Beth-Gader.

52 Shobal, ayah Kiryat-Yearim, mempunyai anak-anak: Haroeh, seorang setengah orang Menuhot.

53 Kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yethri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Eshtaol.

54 Anak-anak Salma ialah Betlehem, orang Netofa; Atarot, Beth-Yoab, setengah suku Manahti, yaitu orang Zori.

55 Kaum para ahli kitab yang tinggal di Yabes adalah orang Tirati, orang Simati dan orang Sukhati. Mereka inilah orang-orang Keni yang datang dari Hamat, ayah keluarga Rekhab.

1 Tawarikh 1
1 Tawarikh 3