1 Samuel 22

Klik untuk mengganti ayat
Saul Semakin Ketakutan

1 Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke gua Adulam. Saudara-saudara laki-lakinya serta seluruh kaum keluarga ayahnya mendengar mengenai hal ini, lalu mereka pergi menjumpainya di sana.

2 Setiap orang yang dalam kesusahan, setiap orang yang mempunyai utang dan setiap orang yang mengalami kepahitan, bergabung kepadanya. Dan ia menjadi pemimpin atas mereka. Jumlah mereka kira-kira empat ratus orang bersamanya.

3 Lalu Daud pergi dari sana ke Mizpa di Moab. Ia berkata kepada raja Moab, "Izinkanlah ayah dan ibuku datang dan tinggal bersamamu, sampai aku mengetahui apa yang akan Elohim perbuat bagiku."

4 Lalu ia mengantarkan keduanya ke hadapan raja Moab; mereka tinggal bersamanya selama Daud berada di dalam kubu.

5 Nabi Gad berkata kepada Daud, "Janganlah engkau tetap berdiam di dalam kubu. Pergi dan datanglah engkau ke tanah Yehuda." Lalu Daud berangkat dan masuk ke dalam hutan Haret.

6 Saul mendengar, bahwa Daud telah ditemukan bersama orang-orang yang ada bersamanya. Saat itu Saul sedang berada di Gibea, di bawah pohon tamariska di Rama, dengan tombaknya di tangannya, dan semua pelayannya berdiri di dekatnya.

7 Lalu Saul berkata kepada para pelayan yang berdiri di dekatnya itu, "Sekarang dengarlah, hai orang-orang Benyamin! Apakah anak Isai itu akan memberikan ladang-ladang dan kebun-kebun anggur kepada siapa pun dari kamu? Apakah ia akan membuat masing-masing dari kamu menjadi kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus,

8 sehingga kalian semua telah bersekongkol melawan aku? Tidak ada seorang pun yang mengungkapkan di telingaku ketika putraku mengikat perjanjian dengan anak Isai itu. Tidak seorang pun dari antara kalian yang kasihan kepadaku untuk mengungkapkannya di telingaku, bahwa anakku telah menghasut pelayanku untuk melawan dan mengintai aku seperti pada hari ini."

9 Lalu Doeg, orang Edom itu, yang diangkat atas para pelayan Saul, menjawab, "Aku melihat anak Isai itu datang ke Nob, kepada Ahimelekh anak Ahitub.

10 Dan ia memohon doa baginya kepada YAHWEH, dan ia memberikan makanan kepadanya, lalu memberikan pedang Goliat, orang Filistin itu, kepadanya."

Pembantaian Para Imam

11 Lalu raja mengirim utusan untuk memanggil imam Ahimelekh anak Ahitub beserta seluruh keluarganya, para imam di Nob. Mereka semua datang kepada raja.

12 Saul berkata, "Sekarang dengarlah, hai anak Ahitub." Jawabnya, "Aku di sini, tuanku."

13 Saul berkata kepadanya, "Mengapa engkau telah bersekongkol melawan aku bersama anak Isai itu, dengan pemberian rotimu itu dan sebilah pedang kepadanya, dan memohonkan doa kepada Elohim untuknya, untuk bangkit melawan aku, untuk mengintaiku seperti pada hari ini?"

14 Lalu Ahimelekh menjawab raja, "Siapakah di antara semua pelayanmu yang setia seperti Daud, yang adalah menantu raja; siapa yang melaksanakan perintahmu, yang terhormat di antara seluruh keluargamu?"

15 "Haruskah hari ini aku memohonkan doa kepada Elohim baginya? Dijauhkanlah hal itu dariku! Janganlah kiranya raja menetapkan suatu tindakan terhadap hambanya, juga terhadap kaum keluargaku, karena hambamu ini tidak mengetahui hal itu sama sekali."

16 Raja berkata, "Engkau pasti mati Ahimelekh, engkau dan seluruh keluargamu."

17 Raja berkata kepada para pengawal yang berdiri di dekatnya, "Berbaliklah dan bunuhlah para imam YAHWEH itu, karena mereka membantu Daud, sebab mereka tahu bahwa ia melarikan diri, tetapi tidak memberitahukan hal itu ke telingaku." Namun para pelayan Saul tidak mau membunuh para imam YAHWEH itu.

18 Lalu raja berkata kepada Doeg, "Berbaliklah dan bunuhlah para imam itu. Lalu Doeg, orang Edom itu, berbalik dan membunuh delapan puluh lima orang imam yang memakai baju efod dari linen pada hari itu.

19 Ia menyerang Nob, kota para imam, dengan mata pedang, dari pria sampai wanita, dari kanak-kanak bahkan sampai yang masih menyusui, lembu, keledai dan domba dengan mata pedang.

20 Seorang anak laki-laki Ahimelekh anak Ahitub itu, melarikan diri. Adapun namanya adalah Abyatar, ia melarikan diri kepada Daud.

21 Lalu Abyatar memberitahu Daud, bahwa Saul telah membunuh para imam YAHWEH.

22 Maka Daud berkata kepada Abyatar, "Aku tahu pada hari itu, ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, bahwa ia akan memberitahu Saul. Aku yang menyebabkan kematian seluruh anggota keluargamu.

23 Tinggallah bersamaku; hendaklah engkau tidak takut, karena ia yang menginginkan nyawaku, juga menginginkan nyawamu. Tetapi engkau akan aman bersamaku."

1 Samuel 21
1 Samuel 23